Bắt đầu từ ngày 01/01/2, cổ đông có ba nghĩa vụ mới?

Sự thật của quy tắc mới này là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Điều 119 Luật Công ty 2020 đã bổ sung các nghĩa vụ mới đối với cổ đông từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, bao gồm:

1. Cung cấp cho công ty theo các điều khoản của hiệp hội Thông tin bí mật được bảo mật và hợp pháp.

2. Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ các quyền và quyền hợp pháp của bạn.

3. Nghiêm cấm phổ biến, sao chép, gửi thông tin do công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác, tôi tin rằng việc bổ sung quy định mới nêu trên sẽ bảo vệ tốt hơn bí mật kinh doanh của công ty. Đặc biệt là các thông tin khác của công ty, cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ví dụ: sử dụng thông tin nội bộ, các cổ đông phải biết góp ý, góp ý để công ty phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, những thông tin này (nếu đối thủ cạnh tranh biết được) sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, mục đích của việc công bố thông tin là bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhưng việc cấm cung cấp thông tin đó cho người khác sẽ giúp bảo vệ lợi ích chung của công ty.

Theo quy định mới này, cổ đông phải hiểu rằng bất kỳ thông tin nào bị cấm tiết lộ sẽ có thông tin không công khai (thông tin nội bộ) cho tổ chức hoặc cá nhân. Quy chế này không cấm việc công bố thông tin (như công bố cổ tức, cổ phiếu khác do công ty phát hành trên sàn chứng khoán, v.v.).

Ngoài các nghĩa vụ mới nêu trên đối với cổ đông, “Luật Công ty” năm 2020 sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ trong các điều khoản có hiệu lực của “Luật Công ty 2014”, cụ thể:

1. Thanh toán đúng hạn và đầy đủ số cổ phần đã cam kết Mua.- — 2. Không rút vốn đã góp vào cổ phiếu phổ thông của công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi công ty hoặc người khác mua lại cổ phiếu. – Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn, dù góp vốn ngược lại, theo quy định thì cổ đông và công ty có quyền lợi liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm chung về các khoản nợ và nghĩa vụ bất động sản khác của công ty. Mức tối đa không vượt quá giá trị cổ phiếu. Rút tiền và thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

4. Tuân thủ các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Luật sư, Đoàn Luật sư TP.HCM, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *