Công ty tư nhân trở thành công ty cổ phần

Đây là quy định mới được quy định tại Điều 205 “Luật Công ty 2020”, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Hiện tại, theo quy định tại Điều 199 Luật Công ty 2014, công ty tư nhân chỉ được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo luật mới, công ty tư nhân có thể được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu có đủ các điều kiện sau đây thì công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh do chủ sở hữu công ty quyết định: – Công ty được cơ cấu lại phải đảm bảo hoạt động và ngành nghề đã đăng ký không bị cấm tham gia hoạt động kinh doanh; tên công ty là được đặt theo quy định; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ; theo quy định của pháp luật về phí, doanh nghiệp phải nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng ý bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ số nợ và toàn bộ tài sản còn nợ, đồng thời hứa sẽ thanh toán đầy đủ khi đến hạn thanh toán.

– Chủ công ty tư nhân có văn bản thoả thuận với các bên trong hợp đồng chưa thanh toán về công ty được chuyển đổi. Chấp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng này. Công ty tư nhân đã có văn bản cam kết tiếp nhận và sử dụng số lao động hiện có của công ty tư nhân hoặc đã thỏa thuận bằng văn bản với các nhà đầu tư khác.

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký công ty sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty đáp ứng các điều kiện nêu trên. Và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty được chuyển đổi đương nhiên sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương mại. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và chịu mọi khoản nợ phát sinh trước ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty chuyển đổi.

Việc chuyển đổi công ty thành công ty tư nhân được ủy quyền thương mại sẽ tạo điều kiện về các điều kiện sau: công ty sẽ sửa đổi mô hình hoạt động theo tình hình tài chính và tình hình thực tế của công ty.

Công ty tư nhân do cá nhân chủ sở hữu thành lập tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản về mọi hoạt động kinh doanh. Các công ty tư nhân không có quyền phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi người đều có quyền thành lập một công ty riêng. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ gia đình, thành viên hợp danh của công ty. Công ty tư nhân không được phép góp vốn thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc mua cổ phần, phần vốn góp. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ khác trong phạm vi vốn đăng ký của công ty.

Số lượng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là 2-50 thành viên và người lao động là tổ chức, cá nhân. Trừ trường hợp có quy định khác, các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các cam kết khác trong phạm vi số vốn mà công ty đã thanh toán.

Công ty cổ phần là: vốn cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau, gọi là hành động; cổ đông có thể là tổ chức và cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và số lượng tối đa không hạn chế; cổ đông chỉ nên chịu vốn góp của công ty Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty; ..—— Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 chủ sở hữu. Đồng sở hữu công ty và cùng tiến hành kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài thành viên hợp danh, công ty có thể có các nhà đầu tư khác; thành viên hợp danh phải là thể nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình để thực hiện các nghĩa vụ của công ty; nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân chỉ trả tiền cho công ty trong phạm vi cam kết góp vốn vào công ty Chịu trách nhiệm về công nợ.

Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *