Tên đầy đủ thay đổi, cuộc đua như thế nào?

Trả lời: 1. Theo Nghị định số 83/1998 / ND-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 1998, về việc đăng ký quốc tịch, thẩm quyền đăng ký dân tộc thiểu số mới được xác định thuộc về ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố nơi họ sinh sống. Giấy khai sinh của người đưa ra yêu cầu.

Theo tài liệu này, những người nộp đơn thay đổi, thay đổi quyền công dân và xác định lại chủng tộc phải yêu cầu và xuất trình các tài liệu sau:

tại. Giấy khai sinh gốc;

b. Sổ hộ khẩu của người yêu cầu;

so với chứng minh thư

d. Theo Điều 29 của Bộ luật Dân sự (yêu cầu thay đổi tên đầy đủ) và Điều 30 của Bộ luật Dân sự (nếu cần xác chết) các tài liệu cần thiết khác về tính đủ điều kiện chủng tộc. – Trong số các tài liệu quy định tại các điểm a, b và c ở trên, cần có tài liệu thay thế hợp lệ.

Quyền công dân yêu cầu sửa đổi, chỉnh sửa quyền công dân và sửa đổi thành viên phải nêu rõ lý do và nội dung của yêu cầu. Người này yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố sống để thay đổi, cải chính và chứng nhận. Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc sửa đổi quyền công dân của mình, bạn phải xác định cuộc đua tại Ủy ban Nhân dân Thành phố nơi đăng ký khai sinh không thể có được, và bạn cần xác nhận Ủy ban Nhân dân Thành phố đã hoàn tất đăng ký khai sinh trước đó. — Theo yêu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tình trạng hôn nhân của người dưới 18 tuổi phải được thay đổi và sửa chữa. Đối với những người từ 9 tuổi trở lên, cần có sự đồng ý của họ.

Nếu chúng tôi tin rằng yêu cầu sửa đổi hoặc sửa quyền công dân, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu đầy đủ và hợp lệ, theo luật, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký và cấp cho người nộp đơn quyết định ban đầu cho phép thay đổi Và quyền công dân và xác định lại đất nước. Dựa trên quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp xác định những thay đổi trong sổ đăng ký thay đổi, việc sửa quyền công dân và bản gốc giấy khai sinh của người nộp đơn. Bộ Tư pháp có trách nhiệm gửi một bản sao quyết định cho đồn cảnh sát ở cấp đó và Ủy ban nhân dân xã nơi đăng ký khai sinh. Quyết định cho phép thay đổi, sửa quyền công dân và kiểm tra lại nguồn gốc dân tộc. Viết nó xuống để ghi lại những thay đổi. Thay đổi sổ đăng ký khai sinh của người nộp đơn. Số lượng bản sao và số lượng quyết định được thực hiện theo yêu cầu của các bên liên quan.

2. Luật dân sự quy định việc thay đổi tên và bản sắc dân tộc như sau:

Điều 29. Quyền thay đổi họ và tên của họ

1-Trong các trường hợp sau đây, các cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quốc gia công nhận việc thay đổi tên và họ: theo yêu cầu của tên cuối cùng, tên được sử dụng bởi tên cuối cùng bị nhầm lẫn, ảnh hưởng đến cảm xúc của gia đình , Danh dự, quyền và quyền hợp pháp;

b. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, thay đổi họ, tên con nuôi của họ hoặc khi đứa con nuôi không còn nhận nuôi đứa trẻ, người đó hoặc cha ruột của anh ta yêu cầu lấy lại tên và họ của đứa trẻ do cha ruột cung cấp. Khi xác định cha mẹ của một đứa trẻ, theo yêu cầu của cha mẹ hoặc con cái;

d. Thay đổi họ của đứa trẻ từ tên của người cha thành tên của người mẹ và ngược lại;

đ. Thay đổi họ và mất tên của một người từ thời thơ ấu, để tìm nguồn gốc của dòng dõi của mình;

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2- Việc thay đổi tên đầy đủ của một người từ 9 tuổi trở lên phải được anh ta chấp thuận.

3- 3- Thay đổi họ, tên vẫn không thay đổi hoặc không thay đổi. Không chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự được thiết lập trên cơ sở họ và tên cũ.

– Điều 30. Quyền xác định nguồn gốc dân tộc-1- Đảm bảo rằng những người sinh ra có các nhóm cha mẹ dân tộc. Nếu cha và mẹ thuộc hai chủng tộc khác nhau, chủng tộc trẻ con được xác định là chủng tộc cha hay chủng tộc mẹ theo phong tục hay thỏa thuận của cha mẹ.

2. Người lớn có quyền yêu cầu cơ quan quốc gia tương ứng xác định lại quốc gia theo các trường hợp sau: nếu cha hoặc mẹ thuộc hai chủng tộc khác nhau, việc xác định lại dựa trên chủng tộc cha hoặc mẹ; b. Trong trường hợp áp dụng các nhóm dân tộc khác, nó được xác định lại theo nguồn gốc dân tộc của cha mẹ ruột.

Công ty luật Phạm Thành Bình Hồng Hà tại Dinh Ngang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *