Theo mẫu hợp đồng lao động của luật mới, từ ngày 1/1/2021

Đối với công việc tạm thời dưới 3 tháng, hai bên có thể ký hợp đồng lao động miệng.

Từ ngày 01/01/2021 (kể từ ngày Luật Lao động 2019 có hiệu lực thay thế Luật Lao động 2012) Tính mới của mẫu hợp đồng lao động.

Trước hết, việc cung cấp hợp đồng chữ ký điện tử dưới dạng thông tin đã được bổ sung. Dữ liệu theo Luật Giao dịch điện tử có giá trị như một hợp đồng lao động bằng văn bản. Quy định mới nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong việc ký kết hợp đồng lao động đảm bảo đúng sự thật và pháp luật giao dịch điện tử.

Thứ hai, chỉ cho phép hợp đồng lao động bằng lời nói có thời hạn dưới 1 tháng (hiện tại là hợp đồng bằng lời nói (thời gian hợp đồng dưới 3 tháng).

Các trường hợp sau, kể cả khi thời hạn hợp đồng dưới 1 tháng – Cũng cần ký hợp đồng lao động bằng văn bản (hiện nay được phép ký hợp đồng lao động miệng): – Thời vụ, một số công việc kéo dài dưới một tháng; – Ký hợp đồng với người dưới 15 tuổi; – -Ký hợp đồng với người giúp việc gia đình.

Hạn chế của hợp đồng lao động miệng là bắt buộc cả hai bên phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản; với hình thức hợp đồng bằng văn bản, các bên sẽ tăng cường cam kết thực hiện nghĩa vụ của các bên và tránh “lộn xộn”.

Cũng giống như luật cũ và các trường hợp giao hàng, việc kết hợp hợp đồng bằng văn bản luôn phải đảm bảo rằng luật và quy định hiện hành được chia thành hai bản, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *