Mất dữ liệu ngẫu nhiên có thể được đền bù

Sử dụng thông tin anh cung cấp, anh xác lập quan hệ hợp đồng dân sự với công ty thuê anh. Theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự (BLDS) về hình thức hợp đồng: “Nếu pháp luật không quy định về hợp đồng thì hợp đồng có thể được giao kết bằng lời nói, văn bản hoặc thông qua hành vi cụ thể. Hợp đồng phải có hình thức nào đó.” – Do đó, Việc không ký hợp đồng bằng văn bản với công ty khác không có nghĩa là bạn không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm thực hiện công việc phái sinh của hợp đồng này.

Công việc của bạn theo Luật Hợp đồng Dịch vụ Đây là “thỏa thuận giữa hai bên, trong đó nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ cho bên nhận dịch vụ và bên nhận dịch vụ phải trả phí dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ.

Theo Bộ luật Dân sự về nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ tại Điều 522 của “Điều khoản dịch vụ”, bên cung cấp dịch vụ phải: “… bồi thường cho bên thuê về những thiệt hại do bên cung cấp dịch vụ gây ra, các tài liệu mật, tài nguyên hoặc thông tin đã cung cấp Mất mát hoặc hư hỏng. ” Theo quy định của bệnh viện, do đó, mối quan hệ giữa bạn và công ty đã thuê bạn hoàn toàn là quan hệ pháp luật dân sự. Việc bạn vô tình làm mất dữ liệu có thể dẫn đến thiệt hại do hợp đồng dịch vụ sửa chữa của công ty gây ra.

Tuy nhiên, giám định thiệt hại có thể xác định việc bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào thiệt hại thực tế và theo quy định của pháp luật chứ không phải ý chí của bên bị thương hay ý chí của bên bị thương, bên bị thiệt hại là cơ quan nhà nước hoặc cá nhân.

Trong trường hợp này, khó trách anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự, bởi vì trong công việc, anh ta không nắm rõ quy mô dữ liệu. Mặt khác, tổ chức làm mất dữ liệu cũng phải chứng minh được hình ảnh camera là “bí mật nhà nước”, “bí mật công tác” thì mới vô tình quy trách nhiệm theo Điều 264 Bộ luật Hình sự hoặc Điều 287 Bộ luật Hình sự. Mất tài liệu bí mật nhà nước hoặc tài liệu mật công tác. – Thành phố Hà Nội Hoàn Kiếm Công ty luật Ding En Gang 8 www.hongha.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *