Nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài

Trả lời:

Theo Luật Quốc tịch Việt Nam và các tài liệu áp dụng, các điều kiện để có quốc tịch Việt Nam như sau:

– Người muốn có quốc tịch Việt Nam phải: 1 / có đủ năng lực dân sự, 2 / tuân thủ luật pháp Việt Nam, 3 / Làm quen với tiếng Việt, 4 / Có hơn 5 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, 5 / Khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam. — Đối tượng không cần đáp ứng các điều kiện 3, 4, 5, nếu có cha mẹ, vợ / chồng, con là công dân Việt Nam, hoặc người này là người đóng góp cho doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước khỏi Việt Nam.

– Những người đáp ứng các điều kiện trên có thể nộp đơn xin quốc tịch Việt Nam bằng cách nộp đơn lên Chính phủ Nhân dân Trung ương hoặc Ủy ban Nhân dân của đô thị trực thuộc Chính phủ Trung ương

Đơn xin nhập tịch bao gồm các tài liệu liên quan đến danh tính cá nhân và thư hứa sẽ từ bỏ quốc tịch của người đó.

Chủ tịch, làm theo. . . Các yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố sẽ cấp giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam. Nếu một người nước ngoài muốn giữ quốc tịch trước đây của mình, anh ta phải có được sự cho phép của Tổng thống.

AH và luật trực tuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *