Thủ tục gia hạn quốc tịch Việt Nam

Trả lời: Theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998, để từ bỏ quốc tịch, công dân Việt Nam ở nước ngoài phải nộp đơn theo mẫu quy định, bao gồm sơ yếu lý lịch tiêu chuẩn và bản sao tài liệu tùy chỉnh. Tổ chức giáo dục, chứng chỉ bồi hoàn chi phí đào tạo quốc gia, nếu được cấp cho sinh viên nước ngoài thông qua các quỹ công cộng hoặc quỹ nước ngoài.

Trong hai tháng, đại diện ngoại giao sẽ tiến hành đánh giá và gửi hồ sơ tới Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Nếu mục tiêu là một người dưới 14 tuổi, một người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, một người đã sống ở nước ngoài hơn 15 năm và một người rời khỏi cuộc họp, thời gian này là 1 tháng.

Sau 30 ngày, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng và ký báo cáo lên Tổng thống để quyết định.

Bảy ngày sau, tổng thống đã ký quyết định từ bỏ quốc tịch Việt Nam.

Chính phủ đã công bố công báo miễn trừ chính thức trong vòng 15 ngày sau khi ký quyết định.

AH & Law On Line

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *