Giải quyết kinh doanh trong bốn giai đoạn

Bước 1: Công ty phê duyệt quyết định giải thể công ty. Quyết định phải bao gồm:

a) tên và địa chỉ của văn phòng đăng ký của công ty;

b) lý do giải thể;

c) thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng và trả nợ cho công ty; Kể từ ngày trả nợ và thời hạn hợp đồng thanh toán không quá 6 tháng;

d) kế hoạch thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng lao động; — e) tên đầy đủ và chữ ký của đại diện pháp lý của công ty .

– Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty có trách nhiệm sau đây) các thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ khi các điều khoản của công ty cung cấp cho việc thành lập một tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tài sản được thanh lý, một tập tin thanh lý kinh doanh phải được thiết lập.

– Trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến đại lý. Trong đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, nhân viên của doanh nghiệp và phải được hiển thị công khai tại trụ sở chính và chi nhánh doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời, quyết định giải thể phải được công bố trong ít nhất ba số liên tiếp dưới dạng một tờ báo hoặc văn bản điện tử.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ theo thông báo của kế hoạch. Thanh Toán Nợ. Thông báo phải có tên và địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức trả nợ, phương thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ. Bước 2: Công ty phát hành một công văn gửi chính thức cho cơ quan thuế , Để yêu cầu thuế cuối cùng và đóng luật thuế.

Bước 3: – Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi trả tất cả các khoản nợ của công ty, đại diện hợp pháp của công ty phải gửi hồ sơ giải thể của công ty cho cơ quan đăng ký của công ty. Chính quyền tỉnh nơi đặt trụ sở của công ty.

Tài liệu bao gồm:

– Quyết định giải thể công ty;

– Danh sách chủ nợ và các khoản nợ đã trả, bao gồm trả nợ tất cả các khoản nợ thuế và bảo hiểm xã hội;

– Danh sách nhân viên hiện có và giải quyết Quyền lợi của nhân viên;

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty

– Cơ quan thuế xác nhận rằng các quy định về thuế đã được hoàn thành, công ty không còn nợ thuế và đã đóng các văn bản luật thuế của mình;

– Ba tờ báo hoặc chứng từ liên tiếp Chứng minh rằng công ty đã xuất bản tờ báo;

– phút thanh lý tài sản của Đoàn h;

– tài liệu được phát hành từ ngân hàng nơi công ty mở ngân hàng, xác nhận rằng công ty không còn nợ ngân hàng và đã đóng tài khoản. Nếu công ty chưa mở tài khoản ngân hàng, công ty phải đồng ý bằng văn bản rằng công ty chưa mở tài khoản.

Bước 4:

Nếu tài liệu hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đưa ra thông báo yêu cầu công ty tiến hành quá trình trả lại con dấu cho đồn cảnh sát. Sau khi trả lại con dấu, doanh nghiệp phải nộp tài liệu cho đồn cảnh sát để chứng minh rằng doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả lại con dấu tại văn phòng đăng ký kinh doanh. Trong tài liệu đính kèm tài liệu này, công ty phải nộp báo cáo tóm tắt về việc thực hiện các thủ tục giải thể, bao gồm cả cam kết hoàn trả tất cả các khoản nợ.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đưa ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Điều này nên được thực hiện sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh đưa ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả lại con dấu. Nếu thao tác này được hoàn thành trước thông báo, các tài liệu và biểu mẫu của công ty có thể không được đóng dấu đầy đủ, điều này sẽ gây rắc rối trong thủ tục hành chính tiếp theo.

– Nói chung, các thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính từ các cơ quan khác nhau. Do đó, công ty nên liên hệ với văn phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh nơi đặt trụ sở để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty luật Wu Tianrong 41 Trần Hữu Tử, Nam Đồng, Đông Đà, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *