Chi phí phải trả khi làm sổ đỏ

Trả lời của luật sư

Điều 98 của Luật đất đai năm 2013 quy định rằng các nguyên tắc cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và giấy chứng nhận quyền sở hữu đất khác như sau: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà và tài sản đất khác đang thực hiện Sau khi có nghĩa vụ tài chính, có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản đất khác. “

Nghị định áp dụng số 43/2014 / ND-CP Điều 63, khoản 1, người sử dụng đất đang thực hiện quản lý và sử dụng đất Nghĩa vụ tài chính trong thủ tục, nghĩa vụ tài chính đối với gia đình và cá nhân bao gồm:

Theo Nghị định số 150/2016 / Điều 5 Điều 7 của ND-CP, phí đăng ký cấp giấy chứng nhận sử dụng đất hợp pháp được tính. Như sau:

Phí đăng ký = (Giá đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%

Trong số đó:

– Tính giá của lệ phí đăng ký đất theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Diện tích đất trong .

– Diện tích đất phải trả phí đăng ký là tổng diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình và cá nhân được văn phòng trưng bày. Ký các quy định về đất đai và gửi cho cơ quan thuế. – Tỷ lệ đăng ký nhà và đất là 0,5% .- Theo quy định tại Điều 3, khoản 5, Thông tư 85 / năm 2019 / TT- BTC, chi phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo nguyên tắc xác định mức nhuận bút thu được tại Điều 4 của Thông tư số 85/2019 / TT-BTC, tỷ lệ tiền bản quyền có thể khác nhau giữa các tỉnh. Điều 3, đoạn 21, Phí sử dụng đất năm 2013: << Phí sử dụng đất đề cập đến số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho nhà nước khi giao đất cho phí sử dụng đất trong tiểu bang, cho phép thay đổi điểm đến và xác nhận quyền. "Quyền sử dụng đất" .

Theo quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/2014 / ND-CP và Nghị định số 45/2014 / ND-CP không liên quan đến tất cả các gia đình và cá nhân. Phí sử dụng đất chỉ phải nộp khi lập Sổ đỏ:

Trường hợp 1: Hộ gia đình sử dụng đất không có giấy tờ quyền sử dụng đất: Trong trường hợp này, theo quy định chi tiết tại Điều 2 của Nghị định 43/2014 / ND -CP, nếu đáp ứng hai điều kiện sau đây, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp và phải trả phí sử dụng đất:

– Đất được sử dụng ổn định và sử dụng đầy đủ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 không vi phạm “Luật đất đai” Quy định

– Ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng quản trị, chứng minh rằng đất không có kiện tụng theo kế hoạch của khu vực và được cơ quan phê duyệt quốc gia phê duyệt. Nơi thực hiện kế hoạch. Từ ngày 15 đến ngày 1 tháng 1 năm 2014, nó được nhà nước phân bổ hoặc cho thuê, nhưng phải cấp giấy chứng nhận, nhưng chưa sử dụng phí sử dụng đất. Cụ thể hơn:

Từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến 2004 Vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, đất đã được giao cho gia đình và cá nhân xây dựng nhà (giao đất mới), với điều kiện họ đã có được giấy chứng nhận nhưng chưa trả phí sử dụng đất theo tỷ lệ sau:

+ Theo giá đất trong bảng giá đất , Trả 50% phí sử dụng đất theo giá đất ở khi nộp đơn xin đất. + Trả 100% chi phí sử dụng đất theo giá đất khi nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo giá đất cụ thể. Các hộ gia đình và cá nhân giao đất để xây nhà (sử dụng đất mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014). Nếu giấy chứng nhận đã được cấp nhưng chưa được trả tiền đất, phải trả các khoản phí sau: — – + Nếu thuế đất yêu cầu đã được xác định rõ ràng và được thông báo bởi cơ quan công quyền theo luật định, hãy tiếp tục trả phí sử dụng đất ở mức thông tin và phải trả một khoản phí trễ.

+ Nếu phải trả phí sử dụng đất phải trả cho d ‘ Cơ quan nhà nước xác nhận và thông báo rằng họ đã không tuân thủ các yêu cầu pháp lý và số tiền thanh toán được xác định bởi cơ quan thuế …

Ngoài các khoản phí trên, trong quá trình nộp đơn vào Sách đỏ, người dân và cá nhân cũng phải trả các khoản phí khác (nếu có) , Ví dụ: phí chuyên gia, phí đo lường …

Luật sư Quách Thanh Lục Công ty luật LSX Limited

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *