Sau khi tôi ra nước ngoài, tôi bị mất giấy chứng nhận kết hôn, làm thế nào tôi có thể lấy lại được?

Trả lời:

Theo Nghị định của Chính phủ số 68/2002 ngày 10 tháng 7 năm 2002 / Điều 17 (3) của ND-CP, việc thực hiện một số quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình trong Luật Hôn nhân và Luật Gia đình được giải thích chi tiết Liên quan đến các yếu tố nước ngoài, “Bộ Tư pháp sẽ cung cấp một bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn từ sổ đăng ký chính theo yêu cầu của các nhân viên có liên quan.” Tài liệu này không yêu cầu sự hiện diện của bất kỳ người phối ngẫu nào, vì vậy bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quy trình này.

Bạn phải yêu cầu một bản sao của giấy chứng nhận. Bạn có thể nhận được một bản sao giấy ủy quyền nhận được từ mẫu đăng ký kết hôn trong sổ đăng ký gốc và gửi cho Bộ Tư pháp tỉnh Khánh Hòa và những người khác trong nước. Thư ủy quyền phải được chứng thực bởi chính phủ nơi bạn sinh sống hoặc cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản.

Công ty luật Fan Qingping Honghe, số 8 Đinh’en Gang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *