Có thể tiếp tục hợp đồng miệng không?

Cao Thị Thanh

Trả lời:

Điều 401 Bộ luật Dân sự quy định: “Nếu pháp luật không quy định loại hợp đồng này phải được giao kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói thông qua một hành vi cụ thể thì có thể giao kết hợp đồng dân sự. Trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải được giao kết bằng văn bản, có công chứng, chứng thực và phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định này ”. ——Chỉ áp dụng theo quy định của “Bộ luật dân sự” hiện hành quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực, còn hợp đồng mua bán tài sản (nói chung) không cần phải lập thành văn bản nên về nguyên tắc bạn và người bán Việc mua bán giữa các bên cũng được coi như một hợp đồng, ràng buộc hai bên.

Tuy nhiên vì thỏa thuận miệng nên giá trị chứng cứ bạn sẽ rất khó chứng minh là có thỏa thuận nếu khởi kiện, nếu bên bán từ chối thì đó sẽ là nội dung của thỏa thuận.

Theo quy định tại Điều 79 Khoản 1 Luật Tố tụng dân sự, “người nộp đơn có nghĩa vụ” cung cấp chứng cứ để chứng minh yêu cầu của mình là hợp pháp và có cơ sở. “Vì vậy, nếu bạn có chứng cứ, có các tài liệu khác nhau giữa hai bên (ví dụ như liên lạc giữa hai bên, biên bản giao nhận, các biên bản này ghi rõ nội dung mua bán và thanh toán Nội dung mua bán hàng hóa này, thậm chí có cả ghi âm cuộc điện thoại trao đổi giữa hai bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp…) và chứng minh thiệt hại, có thể giao cho Grand Court (địa điểm của bên bán) yêu cầu giải quyết bồi thường cho bên bán. -Nếu không có chứng cứ chứng minh giao dịch giữa hai bên thì không thể nộp đơn ra tòa án giải quyết.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình Công Bảo Ngọc (Phạm Thanh Bình Công Bảo Ngọc) Công ty Luật Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *