Theo mẫu hợp đồng lao động của luật mới, từ ngày 1/1/2021

Đối với công việc tạm thời dưới 3 tháng, hai bên có thể ký hợp đồng lao động miệng.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (tức là ngày Luật Lao động 2019 có hiệu lực, thay thế Luật Lao động 2012 Kể từ ngày có hiệu lực) tính mới của hình thức hợp đồng lao động.

Trước hết, việc cung cấp các hợp đồng được ký kết điện tử dưới dạng thông tin đã được bổ sung, theo Luật Giao dịch điện tử, dữ liệu có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Quy định mới nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho việc giao kết hợp đồng lao động giữa hai bên và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử.

Thứ hai, chỉ chấp nhận hợp đồng lao động miệng có thời hạn dưới một tháng. Kết thúc (giao hàng hiện đang được phép). Hợp đồng lao động bằng miệng có thời hạn dưới 3 tháng.

Trong các trường hợp sau đây, kể cả thời gian hợp đồng dưới 01 tháng vẫn phải có hợp đồng lao động bằng văn bản (hiện được chấp thuận ký hợp đồng lao động miệng):

– Công việc thời vụ, một số công việc kéo dài dưới 01 tháng; – — Ký hợp đồng với người dưới 15 tuổi; -Ký hợp đồng với người giúp việc gia đình.

Hạn chế của hợp đồng lao động miệng là bắt buộc cả hai bên phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản; với hình thức hợp đồng bằng văn bản, các bên sẽ tăng cường cam kết thực hiện nghĩa vụ của các bên và tránh “lộn xộn”. Đảm bảo rằng các quy định hiện hành được chia thành hai bản, một bản dành cho người lao động và một bản dành cho người sử dụng lao động-Luật sư Pan Chengqing thuộc Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *