Nhân viên có thẩm quyền có thể thiếu ủy quyền?

Trả lời: Theo luật của chính phủ n ° 75/2000 / ND-CP về công chứng và chứng nhận vào ngày 8 tháng 12 năm 2000, việc ủy ​​quyền được thực hiện bởi bên được ủy quyền và có nghĩa vụ bồi thường. Hoặc bạn phải ủy quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc quyền sử dụng trong hợp đồng ủy quyền. Khi công chứng hoặc xác nhận hợp đồng, cả hai bên phải ký hợp đồng trước công chứng viên hoặc nhân viên bảo lãnh. Nếu ủy quyền không được thiết lập trong các trường hợp trên, không cần phải ký hợp đồng và có thể được ký bởi một đại lý, và chỉ có người ký được ủy quyền là đủ. Do đó, người thân Việt Nam của bạn có thể ủy quyền cho bạn mà không cần bạn ở Việt Nam.

Tuy nhiên, việc ủy ​​quyền phải được thực hiện bằng các tài liệu được công chứng hoặc chứng nhận do Ủy ban Nhân dân cấp. Có năng lực. Thư ủy quyền phải ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, số ID (hoặc số hộ chiếu) của người được ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền …– Văn bản ủy quyền được viết bằng tiếng Việt và bạn có thể yêu cầu công chứng viên thay đổi. Dịch ra tiếng Nga và có công chứng. Bản dịch công chứng có giá trị pháp lý tương tự như phiên bản tiếng Việt.

Công ty luật Phạm Thành Bình Hồng Hà, số 8 Đinh Ân Gang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *