Có thể chuyển tài sản cho trẻ em sống ở nước ngoài?

-Tôi có thể chấp nhận nhiệm vụ này khi tôi là người nước ngoài không? -Nếu không, tai sao không? Tôi muốn cảm ơn cho nhận xét giúp đỡ.

Ngọc Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *