Đền bù đất ở sử dụng trước ngày 08/01/1988

Trả lời:

Theo Nghị định số 22/1998 ngày 24/4/1998 / Điều 6 Điều 7 NĐ-CP thì người được thừa kế quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về đất nếu quyền sử dụng đất này. Các giấy tờ hợp lệ được quy định tại Điều 6 của Đạo luật 1 đến 6 sử dụng đất. -Gia đình bạn sử dụng đất ở đô thị nên được bồi thường thiệt hại đối với đất ở đô thị. Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 22 sau đây: Đất bị thu hồi là đất ở thì bồi thường thiệt hại bằng tiền, nhà ở hoặc đất ở tại khu tái định cư được bồi thường. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 04/2000 / NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đất đai thì đất ở là đất do gia đình sử dụng. . Gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở và các công trình sinh hoạt như bếp, sân, giếng, nhà tắm, hố xí, công trình chăn nuôi …

Do đó, nếu gia đình bạn đã từng ổn định đất ở trước ngày 08/01/1988 thì Sau đó bạn có được hội đồng xác nhận của người dân gần đó là đất ở và bạn đã nộp đủ thuế tài sản, diện tích là đất ở thì nhà nước phải bồi thường theo diện tích đất ở khi trưng dụng đất. Ở ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quy định về giá đất của dân cư đô thị nhưng giá đất do nhà nước quy định và không áp dụng đối với trường hợp nhà nước bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi đất. -hợp pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *