Xây nhà trên đất “ treo ” bắt đầu từ năm 2021

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 94 Khoản 5 Luật Xây dựng 2014 thì các dự án, nhà ở riêng lẻ tại khu vực này phải có quy hoạch, kế hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện sẽ không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho các công trình mới, mà chỉ cấp giấy phép xây dựng thường xuyên để bảo trì và cải tạo. Chỉ sử dụng để sửa chữa, cải tạo nhà, cấm xây mới.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Khoản 33 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) thì ba năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất Trong năm học, cơ quan nhà nước có liên quan chưa quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Không có điều chỉnh hoặc hủy bỏ sẽ được thực hiện đối với đất được quảng cáo ở cấp khu vực. Huỷ bỏ hoặc điều chỉnh, huỷ bỏ nhưng không điều chỉnh, huỷ bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất có quyền xin phép xây dựng trong thời hạn quy định. — Như vậy, kể từ ngày 1/1/2021, nếu đất của bạn vẫn đang phát triển nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa thu hồi đất để thực hiện dự án (thường gọi là “quy hoạch treo”) thì bạn có quyền nhờ luật sư tại TP. Phạm Thành Hữu Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *