Từ ngày 01/01/2021, cổ đông có thêm ba nghĩa vụ mới?

Sự thật của quy tắc mới này là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Điều 119 của Luật Công ty 2020 đã bổ sung các nghĩa vụ mới đối với cổ đông từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, bao gồm:

1. Theo các điều khoản thành lập của công ty, Thông tin bí mật được cung cấp được giữ bí mật và hợp pháp.

2. Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ các quyền và quyền hợp pháp của bạn.

3. Nghiêm cấm phổ biến, sao chép, gửi thông tin do công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác, tôi tin rằng việc bổ sung quy định mới nêu trên sẽ bảo vệ tốt hơn bí mật kinh doanh của công ty. Đặc biệt là các thông tin khác của công ty, cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ví dụ: Sử dụng thông tin nội bộ, các cổ đông phải biết góp ý, góp ý để công ty phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, những thông tin này (nếu đối thủ cạnh tranh biết được) sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, mục đích của việc công bố thông tin là bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhưng việc cấm cung cấp thông tin đó cho người khác sẽ giúp bảo vệ lợi ích chung của công ty.

Theo quy định mới này, cổ đông phải hiểu rằng bất kỳ thông tin nào bị cấm tiết lộ sẽ có thông tin không công khai (thông tin nội bộ) cho tổ chức hoặc cá nhân. Quy chế này không cấm thông tin đại chúng (như thông báo chia cổ tức, công ty phát hành thêm cổ phiếu trên sàn chứng khoán,…) Ngoài các nghĩa vụ mới nêu trên đối với cổ đông, “Luật Công ty năm 2020” tiếp tục tuân theo “Luật Công ty năm 2014” và có hiệu lực Các nghĩa vụ theo quy định, cụ thể:

1. Thanh toán đúng thời hạn và đầy đủ số cổ phần đã cam kết mua .—— 2. Không được rút cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty dưới mọi hình thức mà được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần Ngoại trừ khi. -Nếu cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn thì điều khoản góp vốn có quy định rằng cổ đông và những người có quyền lợi liên quan trong công ty phải liên đới chịu trách nhiệm chung về các khoản nợ và nghĩa vụ bất động sản khác của công ty hay không. Mức tối đa không vượt quá giá trị cổ phiếu. Rút tiền và thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

4. Tuân thủ các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *