Hiệp định bảo hộ bí mật thương mại là gì?

Người lao động phải làm gì nếu vi phạm hiệp định bảo vệ bí mật thương mại?

Câu trả lời của Luật sư

Khi người lao động trực tiếp làm công việc liên quan đến bí mật kinh doanh, công nghệ theo quy định tại Điều 21 (2) Luật Lao động năm 2019, Điều 4 Thông tư số 10/2020 / TT- Theo quy định của pháp luật về bảo mật, người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận với người lao động về việc bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật trong hợp đồng lao động hoặc các văn bản khác theo quy định của pháp luật. -Về hiệp định bảo hộ bí mật kinh doanh, nội dung chính của bí mật kỹ thuật có thể bao gồm những nội dung sau:

– Danh mục bí mật kinh doanh và bí mật kỹ thuật;

– Bí mật kinh doanh, phạm vi sử dụng bí mật kỹ thuật bí mật;

– Bảo vệ Bí mật thương mại và thời hạn của bí mật kỹ thuật;

– Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh và bí mật kỹ thuật;

– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong khuôn khổ bảo vệ bí mật kinh doanh và bí mật kỹ thuật; – — Xử lý bí mật kinh doanh và vi phạm các thỏa thuận về bảo vệ bí mật kỹ thuật.

Ngoài nội dung chính trên, người lao động và người sử dụng lao động cũng có thể đạt được sự đồng thuận về các tình huống khác, miễn là phù hợp với tình huống này. Thực hành mà không vi phạm pháp luật.

Nếu người lao động bị phát hiện vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh hoặc bí mật kỹ thuật, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường. Thỏa thuận giữa hai bên.

Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường như sau:

– Nếu phát hiện người lao động vi phạm các quy định trong hợp đồng lao động thì người lao động thực hiện theo trình tự, thủ tục bồi thường quy định tại Điều 130, khoản 2 của Luật Lao động.

– Nếu nhân viên bị phát hiện vi phạm pháp luật sau khi chấm. Khi chấm dứt hợp đồng lao động phải được xử lý theo quy định của Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan. -Các bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật thuộc danh mục bí mật nhà nước phải thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm. .

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *