Khi nào công ty sẽ cắt bảo hiểm xã hội?

Nếu có, nó có được khấu trừ từ quỹ bảo hiểm thương tích lao động không? Tỷ lệ đóng góp là gì? -Các nhà tài trợ – Theo Điều 5 của Nghị định-Luật số 58/2020 / ND-CP, về việc thanh toán các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho các công ty quỹ bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp trong các ngành có rủi ro cao. Rủi ro bệnh nghề nghiệp có thể được hưởng mức phí bảo hiểm thấp hơn mức đóng góp thông thường của quỹ bảo hiểm tai nạn lao động cho tai nạn lao động:

– Tối đa ba năm tại thời điểm đó, không nên xử phạt vi phạm hành chính dưới hình thức phạt tiền và không vi phạm các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Chịu trách nhiệm hình sự;

– trong vòng ba năm đầu tiên đưa ra khuyến nghị, thường xuyên báo cáo tai nạn tại nơi làm việc và báo cáo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời;

– trung bình với ba năm trước đó So với tần suất tai nạn công nghiệp, khuyến nghị rằng tần suất tai nạn công nghiệp trong năm trước năm phải giảm từ 15% trở lên. Năm g trong đó xảy ra tai nạn công nghiệp được đề xuất hoặc không do tai nạn là bệnh nghề nghiệp được tính từ ba năm đầu tiên của năm đề xuất. -Theo Điều 4 (1) (a) của Nghị định số 58/2020 / ND-CP, tỷ lệ đóng góp của các công ty đáp ứng các điều kiện của Điều 5 của Đạo luật này là 0,3% quỹ lương làm cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, nếu công ty của bạn muốn giảm phí bảo hiểm xã hội bắt buộc, công việc của quỹ bảo hiểm tai nạn phải đáp ứng các điều kiện trên, tỷ lệ đóng góp là 0,3% quỹ lương, làm cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội.

Luật sư, Công ty luật Fan Guochao, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *