Công ty nào có quyền giảm hoặc miễn thuế thu nhập từ năm 2021?

Luật sư Pháp lý – Theo Điều 14b của Luật Thuế doanh nghiệp 2008 và Điều 75, Khoản 4 của Luật Đầu tư năm 2020, các trường hợp sau đây sẽ được nộp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Về thời gian miễn thuế và giảm thuế:

1. Doanh nghiệp dự án mới xây dựng đầu tư vào khu vực địa lý, khu kinh tế và khu công nghệ cao với điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; 2. Doanh nghiệp mới thành lập từ các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia đặc biệt quan trọng, sản xuất các sản phẩm phần mềm, trong giáo dục, đào tạo, đào tạo nghề, y tế, văn hóa và thể thao Các công ty mới thành lập trong các lĩnh vực giáo dục như giáo dục và môi trường có thể được miễn thuế tới bốn năm và giảm 50% thuế tối đa. Trong 9 năm tới.

2. Đối với các dự án đầu tư có tác động đáng kể đến sự phát triển kinh tế và xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định miễn thuế trong thời gian dài nhất là 6 năm và giảm 50% thuế phải nộp xuống tối đa 13 năm. Tiếp tục … 3. Các công ty mới thành lập trong các dự án đầu tư ở những khu vực có khó khăn về kinh tế xã hội có thể được miễn thuế tới hai năm và lên tới 50% mức miễn thuế bốn năm. — Thời gian miễn thuế và giảm thuế nêu trên bắt đầu từ năm đầu tiên của thu nhập chịu thuế của công ty. Nếu công ty không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu tiên bắt đầu từ năm đầu tiên của doanh thu, thời gian miễn thuế hoặc giảm thuế bắt đầu từ năm thứ tư.

– Do đó, theo quy định hiện hành. “Luật đầu tư” năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021) bổ sung miễn thuế và các điều kiện giảm thuế cho các dự án đầu tư thương mại đủ điều kiện. Rất thích hợp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Bao gồm:

– Các dự án đầu tư mới (bao gồm mở rộng các dự án mới này) trung tâm đổi mới, trung tâm nghiên cứu và phát triển, với tổng vốn đầu tư từ 3 nghìn tỷ đô la Mỹ trở lên, và ít nhất 1 nghìn tỷ thanh toán trong vòng 3 năm kể từ ngày đầu tư Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc phê duyệt chính sách đầu tư của Hoa Kỳ, Trung tâm đổi mới quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng .

– Dự án đầu tư công nghiệp và công nghiệp có ưu đãi đầu tư đặc biệt, quỹ đầu tư nên từ 3 nghìn tỷ đồng trở lên , Thanh toán ít nhất 10 nghìn tỷ đồng trong vòng 3 năm kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc phê duyệt chính sách đầu tư.

Luật sư Fan Qingyu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *