Bán nhà có chữ viết tay được công nhận

Đây là quy định mới tại Nghị định 01/2017 / NĐ-CP có hiệu lực từ hôm nay, nhiều quy định nới lỏng tính pháp lý của việc người sử dụng giấy viết tay để mua bán nhà đất. Cụ thể:

– Sau khi nhận chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 01/01/2008 đến ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực), người dân sử dụng đất gắn liền với đất có liên quan. Giấy tờ về quyền sử dụng, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác trên đất (giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sở hữu đất) mà không phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 được sử dụng đất được thừa kế trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (không có giấy tờ về quyền sử dụng đất) thì bên kia cũng cấp quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất khác không cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất. Không cần nước sở tại buộc người nhận chuyển nhượng phải nộp hợp đồng và giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. – Đây là lần thứ ba quy định nới lỏng việc cho phép người dân mua đất chậm trễ. Trước đây, vào năm 2007, người dân được phép mua đất bằng giấy viết tay trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực), năm 2014, Bang New York cho phép mua đất trước ngày 1 tháng 1 năm 2008. Hợp thức hóa đất giấy viết tay.

Ngoài ra, Nghị định 01 đã rút ngắn thời hạn của nhiều thủ tục hành chính, nói chính xác hơn: – Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ cho cá nhân, tổ chức không quá 15 ngày, quy định là 30 ngày. Long .

– Đăng ký biến động đất đai, tài sản trên đất; quản lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; thu giữ tài sản bán đấu giá … không quá 10 ngày, theo quy định cũ không quá 15 ngày .—— Cấp lại “Sổ đỏ” Thời gian mất không quá 10 ngày, quy định cũ không quá 30 ngày .—— Thay đổi thủ tục đăng ký do thay đổi tên chủ sử dụng đất hoặc thay đổi hình dạng, diện tích, diện tích, số lượng, địa chỉ hoặc nghĩa vụ tài chính của đất … hơn 10 ngày, có quy định là 15 ngày.

Hà Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *