Hàng xóm có người giám hộ không?

Người bảo vệ pháp luật là đương nhiên hoặc pháp nhân, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người được giám hộ, họ đã có nhiều hành động. Người giám hộ có thể do cơ quan nhà nước chỉ định, bổ nhiệm hoặc có thể là người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật.

Người giám hộ quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; chịu trách nhiệm trước pháp luật về người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, khó hiểu, khó điều khiển hành vi. -Điều kiện để trở thành người cố vấn

Người được cố vấn có thể là cá nhân hoặc tổ chức và phải đáp ứng các điều kiện pháp lý sau:

Đối với cá nhân: có năng lực như một công chức chính thức; có tư cách tốt và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người cố vấn Điều kiện; không phải là người đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích do cố ý làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác; không phải là người bị Tòa án tuyên là người chưa thành niên. Mọi người. Có các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ. – Pháp luật Việt Nam quy định hai hình thức giám hộ: giám hộ đương nhiên và giám hộ được chỉ định. : Là người hoặc tổ chức được pháp luật quy định hoặc chỉ định để chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự mà không thực hiện nghĩa vụ giám hộ thì được Ủy ban nhân dân xã, huyện, thị trấn nơi người đó cư trú cử hoặc yêu cầu tổ chức đứng ra thực hiện việc giám hộ. – Thủ tục đăng ký cử người giám hộ: người đăng ký giám hộ phải nộp bản đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và đơn đăng ký giám hộ bằng văn bản. Bộ luật Dân sự của Cơ quan Chứng minh nhân dân. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Công an tư pháp – hộ tịch sẽ đăng ký vào Sổ hộ tịch và sẽ đăng ký. . Người giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cộng đồng và cấp trích lục cho người nộp đơn.

Hồ sơ cử người giám hộ gồm: Tờ trình đăng ký giám hộ (Phụ lục 5 Thông báo 15/2015 / TT-BTP); văn bản cử người giám hộ hoặc văn bản cử người giám hộ hoặc quyết định của Tòa án về việc cử người giám hộ Người giám hộ: Hình thức hợp pháp của người giám hộ, người giám hộ đương nhiên có thể là một thể nhân. Loại hình tư vấn này được xác định bởi nội quy của người được tư vấn, người được tư vấn, quyền và nghĩa vụ của người được tư vấn đối với người được giám hộ và tài sản của người được tư vấn. Đăng ký giám hộ: Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp Tờ khai đăng ký giám hộ cho cơ quan công dân theo mẫu quy định và các giấy tờ chứng minh về nhân thân của người giám hộ theo quy định của pháp luật dân sự. . Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện làm gia sư thì đương nhiên phải nộp văn bản thỏa thuận cử một người làm gia sư. – Hồ sơ đăng ký giáo dục thể nhân tại gia đình: Phiếu đăng ký giáo dục gia đình (Phụ lục 5 Thông tư số 15/2015 / TT-BTP); giấy tờ chứng minh điều kiện của người giám hộ.

Nếu có nhiều người hội đủ điều kiện làm người giám hộ, vui lòng gửi văn bản thỏa thuận về việc chỉ định người giám hộ. Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân có ảnh và thông tin cá nhân hoặc các giấy tờ khác có ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu cho người giám hộ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như hình trên, Gia sư phục tùng CPC, và gia sư hoặc gia sư sống. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thừa phát lại hộ tịch xét thấy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì ghi vào Sổ hộ tịch và ký vào Sổ hộ tịch với người đã nộp để tư vấn. . đã đăng ký. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cung cấp bản trích ngang cho người có đơn.

Luật sư Công ty Luật Nguyễn Nguyễn Tianma, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *