Giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất làm đường là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 2, Điều 74, Điều 3, Điều 4 Khoản 114 Luật đất đai năm 2013 thì khi nhà nước thu hồi đất để làm đường sẽ xác định mức bồi thường đối với phần đất thu hồi. Căn cứ giá đất cụ thể của loại đất trưng dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khi quyết định trưng dụng đất (không áp dụng trong bảng giá đất).

Do đó, Sở Địa chính tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xác định giá đất cụ thể. Sở Địa chính cấp tỉnh có quyền ủy thác cho tổ chức có chức năng tư vấn về giá đất tư vấn về giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể cần dựa trên cơ sở khảo sát và thu thập thông tin về giá đất. Thửa đất, giá đất trên thị trường và thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; sử dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Sở địa chính báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất để căn cứ vào kết quả hiệp thương giá đất, trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định. . .

Hội đồng thẩm định giá đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, có đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng tư vấn liên quan đến việc xác định giá đất. Trong các trường hợp sau đây, đất cụ thể được sử dụng làm căn cứ: Khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đất ở còn lại thì tính tiền sử dụng đất; được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở vượt quá đất giao cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. -Việc tính tiền sử dụng đất tại thời điểm phân phối nhà nước không thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất và ủy quyền cho tổ chức phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

– Trường hợp thuê đất theo hình thức đấu giá đất thì được tính tiền thuê đất. -Khi Nhà nước, với tư cách là công ty đất đai phân phối đất, sở hữu quyền sử dụng đất, tính giá trị quyền sử dụng đất của công ty niêm yết mà công ty đó là mục tiêu của mình và trả giá trị quyền sử dụng đất một lần. Thời hạn thuê toàn bộ; trường hợp công ty cổ phần nhà nước được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì tính tiền thuê đất.

– Tính số tiền bồi thường khi nước thu hồi đất. Hội Luật gia Fan Qinghu TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *