7 Điều kiện xuất khẩu lao động

Theo Điều 6 của “Công nhân Việt Nam làm việc ở nước ngoài về luật hợp đồng”, người lao động ra nước ngoài làm việc có thể có một trong các hình thức sau:

1. Hợp đồng làm việc ở nước ngoài. ‘Với các công ty dịch vụ cử nhân viên ra nước ngoài, các tổ chức phi thương mại có quyền điều động công nhân ra nước ngoài — 2. Ký hợp đồng với các nhà thầu, doanh nhân hoặc tổ chức hoặc cá nhân đầu tư ra nước ngoài để gửi cá nhân ra nước ngoài .– – 3. Hợp đồng với các công nhân được cử đi làm việc ở nước ngoài trong khuôn khổ nâng cấp kỹ năng thực tập. Ký một khóa học nâng cao kỹ năng với công ty để đưa người lao động đến công ty.

4. Hợp đồng cá nhân.

Tùy theo loại hình, khi làm việc ở nước ngoài, nhân viên làm việc ở nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu tương ứng.

Theo Điều 42, các điều kiện cho người lao động làm việc ở nước ngoài được quy định trong hợp đồng với các công ty, tổ chức phi thương mại, tổ chức hoặc cá nhân đầu tư ra nước ngoài như sau: — 1. Có đủ năng lực dân sự — -2. Ra nước ngoài làm việc tự nguyện

3. Tuân thủ luật pháp và cư xử đúng mực

4. Sức khỏe tốt, luật pháp Việt Nam và các yêu cầu của nước chủ nhà

5. Ngoại ngữ, ngành nghề, kỹ năng và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nước sở tại Các yêu cầu khác-6. Để có được chứng chỉ đào tạo kiến ​​thức cần thiết – 7. Không phải chịu lệnh cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công nhân làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây được quy định tại Điều 50:

Đầu tiên. Có năng lực dân sự toàn diện

2. Ra nước ngoài tham gia công tác tình nguyện

3. Tuân thủ luật pháp và cư xử đúng mực

4. Theo luật pháp và yêu cầu của Việt Nam, nước chủ nhà có sức khỏe tốt

5 Theo luật pháp Việt Nam, họ không thể bị cấm ra nước ngoài.

6. Có hợp đồng cá nhân theo quy định.

7. Việc đăng ký hợp đồng chứng nhận của cá nhân được cấp bởi Bộ Lao động-Vô hiệu và Xã hội nơi người lao động sống vĩnh viễn.

Luật sư Kiều Anh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *